2008 Yamaha V Star Custom Trim & Accents

Yamaha Motor 

Billet Choke Knob Cover

Billet Choke Knob Cover

$43.36

Retail $49.95