2019 Yamaha V STAR 250 Performance

Yamaha Motor 

GYTR 520 GDO2 O-Ring Chain by EK

GYTR 520 GDO2 O-Ring Chain by EK

from $3.10

 

Yamaha Motor 

GYTR 520 GDXL2 Quadra-Ring Lite Chain by EK

GYTR 520 GDXL2 Quadra-Ring Lite Chain by EK

from $4.32

 

Yamaha Motor 

GYTR 520 GMX2 Non-Sealed Chain by EK

GYTR 520 GMX2 Non-Sealed Chain by EK

from $2.56

 

Yamaha Motor 

GYTR 520 GTS2 Quadra-Ring Chain by EK

GYTR 520 GTS2 Quadra-Ring Chain by EK

from $5.67