2019 Yamaha BOLT Backrests & Racks

Yamaha Motor 

Bolt Backrest Luggage Rack

Bolt Backrest Luggage Rack

$42.89

Retail $70.99

Yamaha Motor 

Bolt Backrest Pads

Bolt Backrest Pads

from $64.81

 

Yamaha Motor 

Bolt Passenger Backrest - Short Upright

Bolt Passenger Backrest - Short Upright

$95.81

Retail $109.99

Yamaha Motor 

Bolt Passenger Backrest - Sidearms

Bolt Passenger Backrest - Sidearms

from $64.81

 

Yamaha Motor 

Bolt Passenger Backrest - Tall Upright

Bolt Passenger Backrest - Tall Upright

$112.75

Retail $128.99

Yamaha Motor 

Bolt Rear Fender Rack

Bolt Rear Fender Rack

$139.54

Retail $187.99